لیست قیمت به روز انواع قوطی و پروفیل

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

نام سایز حالت واحد قیمت(ریال) تاریخ اخرین قیمت
پروفیلZ 2.5  Z*14   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*14 6 متری کیلوگرم 229,360 1401/2/4
پروفیلZ 2.5  Z*16   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*16 6 متری کیلوگرم 229,360 1401/2/4
پروفیلZ 2.5  Z*16   اصفهان    6 متری بنگاه اصفهان(پانچ) Z*16 6 متری کیلوگرم 231,200 1401/2/4
پروفیلZ 2.5  Z*18   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*18 6 متری کیلوگرم 229,360 1401/2/4
پروفیلZ 2.5  Z*18   اصفهان    طول سفارشی Z*18 طول سفارشی کیلوگرم 231,200 1401/2/4
پروفیلZ 2.5  Z*20   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*20 6 متری کیلوگرم 229,360 1401/2/4
پروفیلZ 2.5  Z*20   اصفهان    طول سفارشی Z*20 طول سفارشی کیلوگرم 231,200 1401/2/4
پروفیلZ 2.5  Z*22   اصفهان    طول سفارشی Z*22 طول سفارشی کیلوگرم 231,200 1401/2/4
پروفیلZ 2.5  Z*22   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*22 6 متری کیلوگرم 229,360 1401/2/4
پروفیلZ 3  Z*14   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*14 6 متری کیلوگرم 229,360 1401/2/4
پروفیلZ تهران-۳-۶ متری–  بنگاه تهران Z*16 6 متری کیلوگرم 229,360 1401/2/4
پروفیلZ 3  Z*16   اصفهان    6 متری بنگاه اصفهان Z*16 6 متری کیلوگرم 231,200 1401/2/4
پروفیلZ 3  Z*18   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*18 6 متری کیلوگرم 229,360 1401/2/4
پروفیلZ 3  Z*18   اصفهان    طول سفارشی Z*18 طول سفارشی کیلوگرم 231,200 1401/2/4
پروفیلZ 3  Z*20   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*20 6 متری کیلوگرم 229,360 1401/2/4
پروفیلZ 3  Z*20   اصفهان    طول سفارشی Z*20 طول سفارشی کیلوگرم 231,200 1401/2/4
پروفیلZ 3  Z*22   تهران    6 متری بنگاه تهران Z*22 6 متری کیلوگرم 229,360 1401/2/4
پروفیلZ 3  Z*22   اصفهان    طول سفارشی Z*22 طول سفارشی کیلوگرم 231,200 1401/2/4