لیست قیمت به روز انواع میلگرد

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

نام نوع سایز حالت استاندارد انبار واحد قیمت(ریال) تاریخ اخرین قیمت
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 172480 1401/2/4
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 170650 1401/2/4
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 170650 1401/2/4
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 162390 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 14 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 163310 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 16 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 163310 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 18 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 163310 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 20 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 163310 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 22 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 163310 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 25 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 163310 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 28 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 163310 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد ساده ۵٫۵  ابهر  کلاف    کارخانه میلگرد ساده 5.5 کلاف A1 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد ساده ۶٫۵  ابهر  کلاف    کارخانه میلگرد ساده 6.5 کلاف A1 کارخانه کیلوگرم 166060 1401/2/4
میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 163310 1401/2/4
میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 163310 1401/2/4
میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 163310 1401/2/4
میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 12 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 163770 1401/2/4
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 14 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 16 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 18 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 20 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 22 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه بنگاه تهران میلگرد آجدار 25 شاخه A3 بنگاه تهران کیلوگرم 161010 1401/2/4
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 161470 1401/2/4
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 178860 1401/2/4
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 176560 1401/2/4
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 173350 1401/2/4
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 172440 1401/2/4
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 172440 1401/2/4
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 172440 1401/2/4
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 172440 1401/2/4
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 172440 1401/2/4
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 172890 1401/2/4
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 172890 1401/2/4
میلگرد آجدار حدید سیرجان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 176150 1401/2/4
میلگرد آجدار حدید سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 174320 1401/2/4
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 174320 1401/2/4
میلگرد آجدار حدید سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 170650 1401/2/4
میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 170650 1401/2/4
میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 170650 1401/2/4
میلگرد آجدار حدید سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 170650 1401/2/4
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه میلگرد آجدار 8 شاخه A2 کارخانه کیلوگرم 172480 1401/2/4
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 170650 1401/2/4
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 170650 1401/2/4
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد ساده ۵٫۵ کاشان کلاف  کارخانه میلگرد ساده 5.5 کلاف A1 کارخانه کیلوگرم 169730 1401/2/4
میلگرد ساده ۶٫۵ کاشان کلاف  کارخانه میلگرد ساده 6.5 کلاف A1 کارخانه کیلوگرم 169730 1401/2/4
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 173400 1401/2/4
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166060 1401/2/4
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166060 1401/2/4
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 164230 1401/2/4
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری A2 کارخانه کیلوگرم 167890 1401/2/4
میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4
میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم 166980 1401/2/4