لیست قیمت به روز انواع نبشی

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

نام سایز حالت انبار واحد قیمت(ریال) تاریخ اخرین قیمت
نبشی  7  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه 70*70 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  5  * 70*70  آریان فولاد  6 متری  کارخانه 70*70 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری   بنگاه تهران 100*100 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 177,070 1401/2/4
نبشی  10*100*100 آریان فولاد  6 متری   کارخانه 100*100 6 متری کارخانه کیلوگرم 170,650 1401/2/4
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری   بنگاه تهران 120*120 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 177,070 1401/2/4
نبشی  12*120*120 آریان فولاد  6 متری   کارخانه 120*120 6 متری کارخانه کیلوگرم 170,650 1401/2/4
نبشی  3*40*40 آریان فولاد  6 متری   کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 180,280 1401/2/4
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری   کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  4*40*40 آریان فولاد  6 متری   بنگاه تهران 40*40 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 177,070 1401/2/4
نبشی  4*50*50 آریان فولاد  6 متری   کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری   کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  5*50*50 آریان فولاد  6 متری   بنگاه تهران 50*50 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 177,070 1401/2/4
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری   بنگاه تهران 60*60 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 177,070 1401/2/4
نبشی  6*60*60 آریان فولاد  6 متری   کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  8*80*80 آریان فولاد  6 متری   بنگاه تهران 80*80 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 177,070 1401/2/4
نبشی  10*100*100 شکفته  12 متری   کارخانه 100*100 12 متری کارخانه کیلوگرم 175,230 1401/2/4
نبشی  10*100*100 شکفته  6 متری   کارخانه 100*100 6 متری کارخانه کیلوگرم 181,660 1401/2/4
نبشی  10*100*100 شکفته  6 متری   بنگاه تهران 100*100 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 175,230 1401/2/4
نبشی  3*30*30 شکفته  6 متری   بنگاه تهران 30*30 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 179,820 1401/2/4
نبشی  3*30*30 شکفته  6 متری   کارخانه 30*30 6 متری کارخانه کیلوگرم 177,990 1401/2/4
نبشی  4*40*40 شکفته  6 متری   کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  4*40*40 شکفته  6 متری   بنگاه تهران 40*40 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 179,820 1401/2/4
نبشی  5*50*50 شکفته  6 متری   بنگاه تهران 50*50 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  5*50*50 شکفته  6 متری   کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 173,400 1401/2/4
نبشی  6*60*60 شکفته  6 متری   کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 173,400 1401/2/4
نبشی  6*60*60 شکفته  6 متری   بنگاه تهران 60*60 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  8*80*80 شکفته  12 متری   کارخانه 80*80 12 متری کارخانه کیلوگرم 173,400 1401/2/4
نبشی  8*80*80 شکفته  6 متری   کارخانه 80*80 6 متری کارخانه کیلوگرم 173,400 1401/2/4
نبشی  8*80*80 شکفته  6 متری   بنگاه تهران 80*80 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 175,230 1401/2/4
نبشی  4*40*40 ناب تبریز  6 متری   کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 174,320 1401/2/4
نبشی  4*50*50 ناب تبریز  6 متری   کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  5*50*50 ناب تبریز  6 متری   کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 170,650 1401/2/4
نبشی  3*60*60 ناب تبریز  6 متری   کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 177,990 1401/2/4
نبشی  4*60*60 ناب تبریز  6 متری   کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 177,070 1401/2/4
نبشی  5*60*60 ناب تبریز  6 متری   کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  7*70*70 ناب تبریز  6 متری   کارخانه 70*70 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  8*80*80 ناب تبریز  6 متری   کارخانه 80*80 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,110 1401/2/4
نبشی  3*30*30 اسپیرال  6 متری   کارخانه 30*30 6 متری کارخانه کیلوگرم 182,120 1401/2/4
نبشی  3*40*40 اسپیرال  6 متری   کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 182,210 1401/2/4
نبشی  4*40*40 اسپیرال  6 متری   کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 180,000 1401/2/4
نبشی  10*100*100 ظهوریان  6 متری   کارخانه 100*100 6 متری کارخانه کیلوگرم 173,400 1401/2/4
نبشی  3*30*30 ظهوریان  6 متری   کارخانه 30*30 6 متری کارخانه کیلوگرم 178,900 1401/2/4
نبشی  3*30*30 ظهوریان  6 متری   بنگاه تهران 30*30 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 180,740 1401/2/4
نبشی  4*40*40 ظهوریان  6 متری   کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 178,900 1401/2/4
نبشی  4*40*40 ظهوریان  6 متری   بنگاه تهران 40*40 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 180,740 1401/2/4
نبشی  5*50*50 ظهوریان  6 متری   کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  5*50*50 ظهوریان  6 متری   بنگاه تهران 50*50 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  6*60*60 ظهوریان  6 متری   بنگاه تهران 60*60 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  6*60*60 ظهوریان  6 متری   کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  8*80*80 ظهوریان  6 متری   بنگاه تهران 80*80 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  8*80*80 ظهوریان  6 متری   کارخانه 80*80 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  12  * 120*120  آونگان  6 متری  کارخانه 120*120 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  10  * 100*100  آونگان  6 متری  کارخانه 100*100 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  8  * 80 *80  آونگان  6 متری  کارخانه 80 *80 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  6  * 60*60  آونگان  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 171,560 1401/2/4
نبشی  4*40*40 منظومه  6 متری   بنگاه تهران 40*40 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  5*50*50 منظومه  6 متری   بنگاه تهران 50*50 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  5*50*50 منظومه  6 متری   کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 172,480 1401/2/4
نبشی  6*60*60 منظومه  6 متری   کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 172,480 1401/2/4
نبشی  6*60*60 منظومه  6 متری   بنگاه تهران 60*60 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  8*80*80 منظومه  6 متری   کارخانه 80*80 6 متری کارخانه کیلوگرم 172,480 1401/2/4
نبشی  4  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 177,070 1401/2/4
نبشی  12  * 120*120  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 120*120 6 متری کارخانه کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  8  * 80*80  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 80*80 6 متری کارخانه کیلوگرم 173,400 1401/2/4
نبشی  10  * 100*100  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 100*100 6 متری کارخانه کیلوگرم 173,400 1401/2/4
نبشی  6  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  2.5  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 181,660 1401/2/4
نبشی  5  * 60*60  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  5  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 174,320 1401/2/4
نبشی  3  * 50*50  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 177,990 1401/2/4
نبشی  2/5  * 30*30  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 30*30 6 متری کارخانه کیلوگرم 177,990 1401/2/4
نبشی  3  * 40*40  فولاد سپهر ایرانیان  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 179,820 1401/2/4
نبشی  5  * 50*50  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 172,390 1401/2/4
نبشی  5  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 173,310 1401/2/4
نبشی  4  * 40*40  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 177,890 1401/2/4
نبشی  4  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 178,810 1401/2/4
نبشی  3  * 60*60  فولاد جاوید بناب  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 179,730 1401/2/4
نبشی  3*40*40 فولاد جاوید بناب  6 متری   کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 180,190 1401/2/4
نبشی  4*50*50 فولاد جاوید بناب  6 متری   کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 173,310 1401/2/4
نبشی  4  * 50*50  ماهان ذوب  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 174,320 1401/2/4
نبشی  3  * 40*40  نستا  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 177,990 1401/2/4
نبشی  4  * 40*40  ابهر  6 متری  کارخانه 40*40 6 متری کارخانه کیلوگرم 180,740 1401/2/4
نبشی  4*40*40 ابهر  6 متری   بنگاه تهران 40*40 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 177,070 1401/2/4
نبشی  6  * 60*60  زنجان  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 170,650 1401/2/4
نبشی  4  * 50*50  زنجان  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 170,650 1401/2/4
نبشی  5  * 50*50  زنجان  6 متری  کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 170,650 1401/2/4
نبشی  5  * 60*60  زنجان  6 متری  کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 170,650 1401/2/4
نبشی  4*40*40 زنجان  6 متری   بنگاه تهران 40*40 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  5*50*50 زنجان  6 متری   بنگاه تهران 50*50 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  5*50*50 زنجان  6 متری   کارخانه 50*50 6 متری کارخانه کیلوگرم 170,650 1401/2/4
نبشی  5*60*60 زنجان  6 متری   کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 170,650 1401/2/4
نبشی  6*60*60 زنجان  6 متری   بنگاه تهران 60*60 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 176,150 1401/2/4
نبشی  6*60*60 زنجان  6 متری   کارخانه 60*60 6 متری کارخانه کیلوگرم 170,650 1401/2/4