لیست قیمت به روز انواع ورق

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

نام سایز حالت استاندارد انبار قیمت(ریال) تاریخ اخرین قیمت
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 266,900 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 266,900 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 269,670 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 277,250 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 274,250 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 271,520 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 270,590 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 267,820 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 267,830 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 266,890 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰   رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 266,890 1401/2/4
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 268,740 1401/2/4
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 268,720 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 269,670 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 268,740 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 268,740 1401/2/4
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 273,370 1401/2/4
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 273,370 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 301,170 1401/2/4
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 264,160 1401/2/4
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 263,200 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 301,170 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 272,450 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 269,670 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 268,730 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 267,800 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 262,290 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 261,360 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 262,290 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 262,290 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 261,340 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 261,340 1401/2/4
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول st12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 263,200 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 264,120 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 264,120 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 263,200 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 263,200 1401/2/4
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 264,160 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 267,650 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 263,280 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 266,720 1401/2/4
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 265,050 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 264,140 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 305,800 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 273,380 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 270,560 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 263,220 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 263,220 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 264,140 1401/2/4
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 263,200 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 265,050 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 265,980 1401/2/4
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 266,010 1401/2/4
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 266,010 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران 1000 رول ST12 بنگاه تهران 265,050 1401/2/4
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 265,980 1401/2/4
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران 1250 رول ST12 بنگاه تهران 265,050 1401/2/4