لیست قیمت به روز انواع تیرآهن

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

نام سایز حالت انبار واحد قیمت(ریال) تاریخ اخرین قیمت
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 12 12 متری بنگاه تهران شاخه 23,853,220 1401/2/4
تیرآهن 12 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 12 12 متری کارخانه کیلوگرم 156,430 1401/2/4
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 14 12 متری بنگاه تهران شاخه 24,036,700 1401/2/4
تیرآهن 14 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 14 12 متری کارخانه کیلوگرم 156,430 1401/2/4
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 14 12 متری بنگاه اصفهان 24,036,700 1401/2/4
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 16 12 متری بنگاه تهران شاخه 28,165,140 1401/2/4
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 16 12 متری بنگاه اصفهان 28,073,400 1401/2/4
تیرآهن 16 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 16 12 متری کارخانه کیلوگرم 147,250 1401/2/4
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 18 12 متری بنگاه تهران شاخه 33,577,990 1401/2/4
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 18 12 متری بنگاه اصفهان 33,486,240 1401/2/4
تیرآهن 18 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 18 12 متری کارخانه کیلوگرم 147,710 1401/2/4
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 20 12 متری کارخانه کیلوگرم 152,300 1401/2/4
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 20 12 متری بنگاه اصفهان 41,743,120 1401/2/4
تیرآهن 20 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 20 12 متری بنگاه تهران شاخه 41,743,120 1401/2/4
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 22 12 متری بنگاه اصفهان 48,165,140 1401/2/4
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 22 12 متری کارخانه کیلوگرم 152,300 1401/2/4
تیرآهن 22 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 22 12 متری بنگاه تهران شاخه 48,440,370 1401/2/4
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 24 12 متری کارخانه کیلوگرم 152,300 1401/2/4
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 24 12 متری بنگاه اصفهان شاخه 56,422,020 1401/2/4
تیرآهن 24 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 24 12 متری بنگاه تهران شاخه 57,155,970 1401/2/4
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 27 12 متری کارخانه کیلوگرم 148,630 1401/2/4
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری 27 12 متری بنگاه اصفهان شاخه 64,678,900 1401/2/4
تیرآهن 27 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 27 12 متری بنگاه تهران شاخه 64,862,390 1401/2/4
تیرآهن    30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 30 12 متری بنگاه اصفهان شاخه 77,706,430 1401/2/4
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE تهران 30 12 متری بنگاه تهران شاخه 77,706,430 1401/2/4
تیرآهن 30 ذوب آهن  12 متری   IPE کارخانه 30 12 متری کارخانه کیلوگرم 152,300 1401/2/4
تیرآهن    14 فایکو 12 متری بنگاه تهران 14 12 متری بنگاه تهران شاخه 22,935,780 1401/2/4
تیرآهن    16 فایکو 12 متری بنگاه تهران 16 12 متری بنگاه تهران شاخه 27,064,230 1401/2/4
تیرآهن   20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 20 12 متری بنگاه تهران شاخه 40,366,980 1401/2/4
تیرآهن 14 اهواز  12 متری   IPE تهران 14 12 متری بنگاه تهران شاخه 22,660,560 1401/2/4
تیرآهن 16 اهواز  12 متری   IPE تهران   16 12 متری بنگاه تهران شاخه 27,064,230 1401/2/4
تیرآهن 18 اهواز  12 متری   IPE تهران 18 12 متری بنگاه تهران شاخه 30,550,460 1401/2/4
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE تهران   14 12 متری بنگاه تهران شاخه 22,568,810 1401/2/4
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران 16 12 متری بنگاه تهران شاخه 26,972,480 1401/2/4
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE تهران 18 12 متری بنگاه تهران شاخه 32,477,070 1401/2/4
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران 20 12 متری بنگاه تهران شاخه 40,091,750 1401/2/4
تیرآهن 22 یزد  12 متری   IPE تهران 22 12 متری بنگاه تهران شاخه 47,431,200 1401/2/4
تیرآهن  IPE  10 ترک 12 متری بنگاه تهران 10 12 متری بنگاه تهران 24,587,160 1401/2/4
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 8 12 متری بنگاه تهران شاخه 14,678,900 1401/2/4
تیرآهن 10 ترک  12 متری   IPE تهران 10 12 متری بنگاه تهران شاخه 27,522,940 1401/2/4
تیرآهن  IPE  33 ترک 12 متری بنگاه تهران 33 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 366,980 1401/2/4
تیرآهن  IPE  36 ترک 12 متری بنگاه تهران 36 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 366,980 1401/2/4
تیرآهن  IPE  40 ترک 12 متری بنگاه تهران 40 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 366,980 1401/2/4
تیرآهن  IPE  45 ترک 12 متری بنگاه تهران 45 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 366,980 1401/2/4
تیرآهن  IPE  50 ترک 12 متری بنگاه تهران 50 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 366,980 1401/2/4
تیرآهن  IPE  55 ترک 12 متری بنگاه تهران 55 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 366,980 1401/2/4
تیرآهن  IPE  60 ترک 12 متری بنگاه تهران 60 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 366,980 1401/2/4
تیرآهن35 روسیه  12 متری   IPE تهران 35 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن40 روسیه  12 متری   IPE تهران 40 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن45 روسیه  12 متری   IPE تهران 45 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن50 روسیه  12 متری   IPE تهران 50 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن 55 روسیه  12 متری   IPE تهران 55 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,720 1401/2/4
تیرآهن60 روسیه  12 متری   IPE تهران 60 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن  IPE  33 کره 12 متری بنگاه تهران 33 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن  IPE  36 کره 12 متری بنگاه تهران 36 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن  IPE  40کره 12 متری بنگاه تهران 40 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن  IPE  45 کره 12 متری بنگاه تهران 45 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن  IPE  50 کره 12 متری بنگاه تهران 50 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن  IPE  60 کره 12 متری بنگاه تهران 50 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن  IPE  55 کره 12 متری بنگاه تهران 55 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 348,630 1401/2/4
تیرآهن 14 بناب  12 متری   IPE تهران 14 12 متری بنگاه تهران شاخه 21,376,150 1401/2/4
تیرآهن    16 ماهان 12 متری بنگاه تهران 16 12 متری بنگاه تهران 26,789,000 1401/2/4
تیرآهن    14 ماهان 12 متری بنگاه تهران  14 12 متری بنگاه تهران شاخه 20,917,440 1401/2/4
تیرآهن    18 ماهان 12 متری بنگاه تهران 18 12 متری بنگاه تهران شاخه 32,293,580 1401/2/4