لیست قیمت به روز انواع ناودانی

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

نام سایز حالت انبار واحد قیمت(ریال) تاریخ اخرین قیمت
ناودانی 8  ناب تبریز 6 متری کارخانه 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 186,240 1401/2/4
ناودانی 10  ناب تبریز 6 متری کارخانه 10 6 متری کارخانه کیلوگرم 186,240 1401/2/4
ناودانی 12  ناب تبریز 6 متری کارخانه 12 6 متری کارخانه کیلوگرم 187,160 1401/2/4
ناودانی 14  ناب تبریز 6 متری کارخانه 14 6 متری کارخانه کیلوگرم 187,160 1401/2/4
ناودانی 16  ناب تبریز 6 متری کارخانه 16 6 متری کارخانه کیلوگرم 186,240 1401/2/4
ناودانی 6  شکفته 6 متری بنگاه تهران 6 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 192,670 1401/2/4
ناودانی 6  شکفته 6 متری کارخانه 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 181,660 1401/2/4
ناودانی 8  شکفته 6 متری بنگاه تهران 8 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 192,670 1401/2/4
ناودانی    8 شکفته 6 متری کارخانه 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 181,660 1401/2/4
ناودانی 10  شکفته 12 متری کارخانه 10 12 متری کارخانه کیلوگرم 181,660 1401/2/4
ناودانی 10  شکفته 6 متری کارخانه 10 6 متری کارخانه کیلوگرم 181,660 1401/2/4
ناودانی 10  شکفته 6 متری بنگاه تهران 10 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 192,670 1401/2/4
ناودانی 12  شکفته 6 متری بنگاه تهران 12 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 197,250 1401/2/4
ناودانی 14  شکفته 6 متری بنگاه تهران 14 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 197,250 1401/2/4
ناودانی 5  اسپیرال 6 متری کارخانه 5 6 متری کارخانه کیلوگرم 159,180 1401/2/4
ناودانی  سنگین  6 اسپیرال 6 متری کارخانه 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 162,570 1401/2/4
ناودانی 14  فایکو 12 متری بنگاه تهران 14 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 203,670 1401/2/4
ناودانی 18  فایکو 12 متری بنگاه تهران 18 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 203,670 1401/2/4
ناودانی 20  فایکو 12 متری بنگاه تهران 20 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 243,120 1401/2/4
ناودانی 8  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 206,430 1401/2/4
ناودانی  10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 211,010 1401/2/4
ناودانی 12  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 206,430 1401/2/4
ناودانی 14  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 203,670 1401/2/4
ناودانی 16  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 206,430 1401/2/4
ناودانی 18  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 201,840 1401/2/4
ناودانی 20  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 238,540 1401/2/4
ناودانی 22  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 233,950 1401/2/4
ناودانی 24  هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 252,300 1401/2/4
ناودانی 4  اروپا 6 متری بنگاه تهران 4 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 5  اروپا 6 متری بنگاه تهران 5 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 8  اروپا 12 متری بنگاه تهران 8 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 10  اروپا 12 متری بنگاه تهران 10 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 12  اروپا 12 متری بنگاه تهران 12 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 14  اروپا 12 متری بنگاه تهران 14 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 16  اروپا 12 متری بنگاه تهران 16 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 18  اروپا 12 متری بنگاه تهران 18 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 20  اروپا 12 متری بنگاه تهران 20 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 22  اروپا 12 متری بنگاه تهران 22 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 24  اروپا 12 متری بنگاه تهران 24 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 26  اروپا 12 متری 26 12 متری کیلوگرم 403,670 1401/2/4
ناودانی 28  اروپا 12 متری بنگاه تهران 28 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 412,850 1401/2/4
ناودانی 30  اروپا 12 متری 30 12 متری کیلوگرم 403,670 1401/2/4
ناودانی 32  اروپا 12 متری بنگاه تهران 32 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 403,670 1401/2/4
ناودانی 35  اروپا 12 متری بنگاه تهران 35 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 449,550 1401/2/4
ناودانی 38  اروپا 12 متری بنگاه تهران 38 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 427,530 1401/2/4
ناودانی 40  اروپا 12 متری بنگاه تهران 40 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 458,720 1401/2/4
ناودانی 6  فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 6 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 190,830 1401/2/4
ناودانی 6  فولاد تهران 6 متری کارخانه 6 6 متری کارخانه کیلوگرم 188,080 1401/2/4
ناودانی 8  فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 8 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 192,670 1401/2/4
ناودانی 8  فولاد تهران 6 متری کارخانه 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 181,660 1401/2/4
ناودانی ۱۰  فولاد تهران ۶ متری کارخانه 10 6 متری کارخانه کیلوگرم 184,410 1401/2/4
ناودانی    10 فولاد تهران 6 متری  تهران 10 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم 187,160 1401/2/4
ناودانی 8  8  فولاد فراد  6 متری  کارخانه 8 6 متری کارخانه کیلوگرم 178,900 1401/2/4
ناودانی 10  10  فولاد فراد  6 متری  کارخانه   10 6 متری کارخانه کیلوگرم 178,900 1401/2/4