لیست قیمت به روز انواع هاش

جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

نام سایز حالت استاندارد انبار قیمت(ریال) تاریخ اخرین قیمت
هاش  سبک 18 ذوب آهن 12 متری 18 12متری HEA بنگاه تهران 270,650 1401/2/4
هاش  سبک 14 ذوب آهن 12 متری 14 12متری HEA بنگاه تهران 256,890 1401/2/4
هاش  سبک 16 ذوب آهن 12 متری 16 12متری HEA بنگاه تهران 348,630 1401/2/4
هاش  سبک 20 ذوب آهن 12 متری 20 12متری HEA بنگاه تهران 256,890 1401/2/4
هاش  سنگین 30 ذوب آهن 12 متری 30 12متری HEB بنگاه تهران 417,440 1401/2/4
هاش  سنگین 16 ذوب آهن 12 متری 16 12متری HEB بنگاه تهران 256,890 1401/2/4
هاش  سنگین 18 ذوب آهن 12 متری 18 12متری HEB بنگاه تهران 256,890 1401/2/4
هاش  سنگین 20 ذوب آهن 12 متری 20 12متری HEB بنگاه تهران 321,110 1401/2/4
هاش  سنگین 14 ذوب آهن 12 متری 14 12متری HEB بنگاه تهران 256,890 1401/2/4